START Mały Katechizm Zmartwychwstanie
Zmartwychwstanie PDF Drukuj


1. Śmierć jest konsekwencją grzechu.

& „Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, uważając ją za przyjaciółkę, i zawierają z nią przymierze, zasługują bowiem na to, aby być jej działem.” Mdr1:13-16

& „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.” Mdr2:23& „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.” Rz 5:12-13

& „Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! Dlatego też upadających napominasz delikatnie, a przypominając to, czym grzeszą, nakazujesz, aby zła zaniechali i uwierzyli w Ciebie, Panie.” Mdr11,23-26;12,2

 

2. Zmartwychwstanie Jezusa – kulminacyjna prawda naszej wiary (jest jej fundamentem i nadaje jej sens).

Żaden człowiek nie widział momentu zmartwychwstania Jezusa. Pusty grób jest istotnym, ale niewystarczającym znakiem zmartwychwstania Jezusa. Możliwe są różne wytłumaczenia i różne reakcje.

Uczniowie Jezusa zgromadzili się ponownie, ponieważ spotkali Zmartwychwstałego. Następnie, zbudowali wspólnotę, w której centrum znajdowała się wiara w zmartwychwstałego Jezusa. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa była głównym orędziem tej wspólnoty, a przyjęcie tej prawdy warunkiem przyjęcie do niej.

& „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.” 1Kor15,14.17-20

 

3. Nasza wiara w zmartwychwstanie Jezusa opiera się na świadectwie Apostołów i innych uczniów.

& „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.” 1Kor15:3-8

Spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem: Kobiety (Łk24,1-13)

                                                         Jan, piotr, Tomasz (J20,1-29)

                                                         Uczniowie z Emaus (Łk24,13-35)

 4. Zmartwychwstały Jezus

A) Jest tym samym człowiekiem, co poprzednio (nie jest duchem, spożywa posiłek jak poprzednio, można dotknąć Jego ciała, pozostały rany). Jednocześnie Jego prawdziwe i autentyczne ciało jest całkiem odmienne, posiada nowe właściwości (zmiana postaci, nie ogranicza je ani czas, ani przestrzeń).

B) Zmartwychwstanie Jezusa, nie jest powrotem do poprzedniego życia. Ludzie, których wskrzesił Jezus, ponownie zmarli. Jezus już więcej nie umiera, ale uczestniczy w Boskim życiu w stanie chwały(1Kor15,35-50). (Bóg Ojciec wprowadził człowieczeństwo swojego Syna, wraz z Jego ciałem i duszą, do Trójcy św.)

KKK650 Ojcowie Kościoła kontemplują Zmartwychwstanie, wychodząc od Boskiej Osoby Chrystusa, która pozostała zjednoczona z Jego duszą i Jego ciałem, rozdzielonymi od siebie przez śmierć: "Przez jedność Boskiej natury, która pozostaje obecna w każdej z dwóch części człowieka, jednoczą się one na nowo. W ten sposób śmierć dokonuje się przez rozdzielenie elementu ludzkiego, a zmartwychwstanie przez połączenie dwóch rozdzielonych części" Św. Grzegorz z Nyssy

C) Z-martwych-powstanie innych ludzi (córka Jaira, młodzieniec z Naim, Łazarz) było znakiem objawiającym Królestwo Boże. Zmartwychwstanie Jezusa przekracza ziemską historię oraz naszą rzeczywistość, jest wydarzeniem, które tworzy nową rzeczywistość, jaką jest Królestwo Boże.

D) Możemy uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, na podstawie Jego słów oraz świadectwa ludzi, którzy spotkali zmartwychwstałego Jezusa. Zwykle nie doświadczamy spotkania z Jezusem, tak jak doświadczamy spotkania z innymi ludźmi za pośrednictwem zmysłów (widzimy, dotykamy, słyszymy itd.), ale równie (a nawet bardziej) realnie możemy spotkać Go z ich pominięciem.

 5. Znaczenie zmartwychwstania

A) Ukazując prawdziwość nauczania Jezusa, nadaje temu nauczaniu znaczenie (Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, Jego śmierć oznaczałaby całkowitą klęskę Jego działalności, a nauczanie byłoby jedynie piękną utopią.)

& „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” 1Kor15,14

B) Wypełnienie obietnic starotestamentowych, oraz obietnic Jezusa.

& „My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.” Dz13:32-33

& „Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę.” 2Kor1:20

C) Boża miłość jest mocniejsza nisz grzech, cierpienie i śmierć. Bóg jest wierny i nigdy nie zawiedzie tych, którzy Mu ufają. Zawsze spełnia swoje obietnice, w sposób przewyższający najśmielsze wyobrażenia człowieka. Jest prawdziwym Władcą świata.

D) Jezusa pokonał śmierć; umożliwił nam nasze zmartwychwstanie i życie wieczne (1Kor15,20-22; Rz6,4-5).

& „Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.” 1 Kor15:25-26

& „A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” 1Kor15,54-57

E) Jezus jest prawdziwym Mesjaszem i Synem Bożym, jest zawsze z nami.

& „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Mt28:18