START Jan Paweł II do Młodzieży
PDF Drukuj
Spis treści
Jan Paweł II do Młodzieży
Jan Paweł II do Młodzieży, cz.2
Jan Paweł II do Młodzieży, cz.3
Jan Paweł II do Młodzieży, cz.4
Jan Paweł II do Młodzieży, cz.5
Końcowe Przesłanie
Wszystkie strony


Końcowe przesłanie


16. Tak więc, młodzi Przyjaciele, oddaję w Wasze ręce ten List, który znajduje się na przedłużeniu ewangelicznej rozmowy Chrystusa z młodzieńcem i wyrasta ze świadectwa Apostołów i pierwszych pokoleń chrześcijan. Oddaję Wam ten List w „Roku Młodzieży”, gdy przybliżamy się do kresu drugiego tysiąclecia. Oddaję go Wam w roku, w którym przypada dwudziesta rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II. Nazwał on młodzież „nadzieją Kościoła”(86) i do młodzieży ówczesnej — jak również dzisiejszej i wszystkich czasów — skierował swoje „ostatnie Orędzie”, w którym Kościół jest ukazany jako prawdziwa młodość świata, jako ten, który „posiada to, co stanowi moc i siłę pociągającą młodych: zdolność do radowania się nowymi inicjatywami, do bezinteresownego oddania się, do wewnętrznej odnowy i do dalszych osiągnięć”(87). Czynię to w Niedzielę Palmową — w dniu, w którym dane mi jest spotkać się z wieloma wśród Was jako pielgrzymami na placu Św. Piotra w Rzymie. W tym właśnie dniu Biskup Rzym

u modli się wspólnie z Wami za wszystkich Młodych na całym świecie, za każdą i za każdego. Modlimy się we wspólnocie Kościoła, abyście — na tle trudnych czasów, w jakich żyjemy — „umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”: tak, właśnie Wy, gdyż od Was zależy przyszłość, od Was zależy kres tego tysiąclecia i początek nowego. Nie trwajcie w bezczynności, podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie. O to samo będą się modlili wraz z Wami Biskupi i Kapłani na różnych miejscach ziemskiego globu.


A modląc się tak w wielkiej młodzieżowej wspólnocie całego Kościoła i wszystkich Kościołów, mamy przed oczyma Maryję, która towarzyszy Chrystusowi u początku Jego posłannictwa wśród ludzi. Jest to Maryja z Kany Galilejskiej, która wstawia się za młodymi, za nowożeńcami, gdy na przyjęciu ślubnym zabrakło wina dla gości. Wówczas też Matka Chrystusa wypowiada te słowa do obecnych tam ludzi, którzy służyli w czasie przyjęcia: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”(88). On — Chrystus.


Powtarzam te słowa Bogarodzicy i skierowuję je do Was, do Młodych, do każdego i każdej: „cokolwiek Chrystus wam powie, to czyńcie”. I błogosławię Was w Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.


W Rzymie, u Św. Piotra, dnia 31 marca 1985 roku, w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, w siódmym roku Pontyfikatu.

Jan Paweł IIPrzypisy:


1. Por. 1 P 3,15.


2. Por. JAN PAWEŁ II, Enc. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284 n.


3. Por. Rz 8,19.21; Ef 4,4; Flp 3,10 n.; Tt 3,7; Hbr 7,19; 1 P 1,13.


4. Por. 1 P 3,15.


5. Por. Mk 10,17-22; Mt 19,16-22; Łk 18,18-23.


6. Mk 10,17-19.


7. Mk 10,20 n.


8. Mk 10,22.


9. Por. Łk 8,49-56.


10. Por. Łk 7,11-17.


11. Ap 21,6.


12. J 3,16.


13. 1 J 4, 8.16.


14. Por. 2 Tes 2,7.


15. J 14,9.


16. Por. Hbr 13,8.


17. Por. Rdz 1,26.


18. J 3,19; por. 1,9.


19. J 1,5.


20. Rz 6,9.


21. Por. Łk 2,34.


22. J 11,25.


23. J 3,16.


24. 1 Kor 7, 31.


25. Hbr 9,27.


26. Hbr 9,27.


27. J 11,25 n.


28. Por. Wj 34,1; Pwt 9,10; 2 Kor 3,3.


29. Por. Pwt 4,5-9.


30. Mk 10,20.


31. Por. Mt 5.


32. Por. Mt 22,37-40; Mk 12,29-31; Łk 10,27.


33. Rz 2,14.


34. Rz 2,15.


35. Tamże.


36. Mk 10,19.


37. Hbr 9,27.


38. Kol 3,14.


39. Por. 1 Kor 13,13.


40. Por. Mt 22,38.


41. „Prawo moralne _ jak przekazał Konfucjusz _ nie jest dalekie od nas... Mędrzec niewiele pobłądzi w zakresie prawa moralnego. Kieruje się zasadą: nie czyńcie drugim tego, czego nie chcielibyście, aby inni wam czynili” (Tchung-Yung _ Doktryna środka, 13). Starożytny nauczyciel japoński (Dengyo Daishi, zwany również Saicho, żyjący w latach 767 — 822 po Chr.) zachęca, aby „zapominać o sobie, dobrze czynić innym, gdyż w tym jest szczyt przyjaźni i współczucia” (por. W. Th. De Bary, Sources of Japanese Tradition, New York 1958, t. I, s. 127). Jakże nie wspomnieć Mahatmy Gandhiego, który niestrudzenie nauczał „mocy prawdy” (satyagrapha), zwyciężającej bez przemocy, własnym dynamizmem zawartym w działaniu sprawiedliwym?


42. Por. Rz 2,15.


43. Por. J 1,9; Sobór Wat. II, Dekl. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, 2.


44. Rdz. 1,31.


45. Por. J 2,25.


46. Por. Łk 22,61.


47. Por. Ef 1,4.


48. Mt 19,20.


49. 1 Kor 7, 31.


50. Kol 3,1.


51. Rz 5,5.


52. Por. Mt 5,3-12.


53. Mt 19,21.


54. Por. Mk 10,21; J 1,43; 21,23.


55. Por. Mt 19,12.


56. Por. np. JAN PAWEŁ II, Adhort. Apost. Redemptionis donum: AAS 76 (1984), 513 — 546.


57. Mt 9,37.


58. Mt 9,37 n.


59. Por. SOBÓR WAT. II. Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 39 — 42.


60. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 43 — 44.


61. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1.


62. J 4,10.


63. Mt 5,8.


64. Por. 1 J 4,8.16.


65. Por. Ef 5,32.


66. Por. 1 Kor 13,4-7.


67. Rdz 2,24; por. Mt 19,5.


68. Wj 20,12; Pwt 5,16; Mt 15,4.


69. Por. Mt 25,14-30; Łk 19,12-26.


70. Rdz 3,19.


71. J 8,32.


72. JAN PAWEŁ II, Enc. Laborem exercens, 9: AAS 73 (1981) 599 n.


73. Por. Łk 21,19.


74. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1985, 3: AAS 77 (1985) 163.


75. Łk 17,1 n.


76. Łk 2,52.


77. Por. np. Ps 104[103]; 19[18]; Mdr 13,1-9; 7,15-20.


78. Prz 4,5 n.


79. Por. 1 Kor 9,24-27.


80. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 24.


81. 1 J 2, 13 n.


82. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1.


83. 1 J 2, 13 n.


84. 1 J 5, 4.


85. Por. Confess. I, 1: CSEL 33, s. 1.


86. SOBÓR WAT. II, Dekl. o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 2.


87. Orędzie Soboru Watykańskiego II do Młodych: AAS 58 (1966) 18.


88. J 2,5.JAN PAWEŁ II DO MŁODYCH